REGULAMIN BIBLIOTEKI
EUROPEJSKIEJ UCZELNI W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Europejskiej Uczelni w Warszawie jest jednostką organizacyjną Uczelni. Podlega Rektorowi i spełnia określone zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe.

§ 2

Biblioteka gromadzi, opracowuje i  udostępnia zbiory zgodnie z potrzebami procesu dydaktycznego oraz kierunkami działalności naukowej Uczelni.

§ 3

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych,

2) opracowywanie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych,

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

4) działalność informacyjna i bibliograficzna.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 4

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają:

1) studenci Europejskiej Uczelni w Warszawie,

2) pracownicy dydaktyczno-naukowi i administracyjni Europejskiej Uczelni w Warszawie.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Europejskiej Uczelni w Warszawie jest bezpłatne.

§ 5

1. Do korzystania z Biblioteki upoważnia aktualna legitymacja studencka.

2. Studenci przed skorzystaniem z Biblioteki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki.

3. Pracownicy dydaktyczno-naukowi i administracyjni Europejskiej Uczelni w Warszawie mogą korzystać z Biblioteki po okazaniu dokumentu tożsamości.

4. Czytelnik jest zobowiązany do okazywania legitymacji studenckiej przy wypożyczeniach i zwrotach wydawnictw oraz korzystaniu z Czytelni.

§ 6

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się przez:

1) wypożyczenia,

2) udostępnianie prezencyjne (na miejscu).

2. Książki wypożyczane są:

1) studentom – na okres dwóch tygodni,

2) pracownikom Uczelni – na okres czterech tygodni.

3. W razie potrzeby Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonego wydawnictwa przed upływem ustalonego terminu.

4. Czytelnik może wypożyczyć równocześnie nie więcej niż 5 woluminów.

5. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego wydawnictwa. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania, w przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.

6. Po upływie okresu wypożyczenia Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wydawnictw lub (w uzasadnionych przypadkach) uzyskania prolongaty terminu ich zwrotu (jeżeli jest to możliwe).

7. Rektor i Kanclerz lub upoważniony pracownik Biblioteki mogą na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy ustalić inne zasady wypożyczania dla danego Czytelnika, wydawnictwa lub wypożyczenia.

§ 7

1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

1) przekazania bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej,

2) zwrócenia bibliotekarzowi wykorzystanych materiałów bibliotecznych w nieuszkodzonym stanie.

2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

3. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.

§ 8

1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wypożyczone materiały biblioteczne.

2. W przypadku uszkodzenia albo zagubienia wypożyczonego wydawnictwa Czytelnik zobowiązany jest do spełnienia jednego z wymagań wymienionych poniżej:

1) przekazania Bibliotece egzemplarza tego samego wydawnictwa,

2) przekazania Bibliotece innego wydawnictwa, wskazanego przez bibliotekarza,

3) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego.

§ 9

Studenci kończący edukację w Europejskiej Uczelni w Warszawie oraz pracownicy rozwiązujący umowy o pracę zobowiązani są do rozliczenia z Biblioteką.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Czytelnicy korzystający z Biblioteki są zobowiązani do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.

2. Zabrania się wnoszenia do Biblioteki napojów i artykułów spożywczych.

3. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących zasad korzystania z Biblioteki, decyzje podejmuje Rektor, Kanclerz lub upoważniony pracownik Biblioteki.