Artykuły

Książki

Czasopisma uczelniane

Czasopisma uczelniane

DYLEMATY

„Dylematy”, zeszyt 9, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2017

 1. Grażyna Ancyparowicz, Polityka spójności a wzrost polskiej gospodarki po akcesji do Unii Europejskiej (s. 1-14)
 2. Roman Lusawa, Zróżnicowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w latach 2002-2014 (s. 15-37)
 3. Pavel Ceniga, Trendy w zarządzaniu logistyką w procesie globalizacji (s. 39-47)
 4. Andrzej Chyliński, Metoda oceny apetytu na ryzyko kredytowe w banku (s. 49-55)
 5. Michał Pienias, Czy Polska może powtórzyć sukces Irlandii i Finlandii? Wyzwania stojące przed Polską w dobie gospodarki opartej na wiedzy (s. 57-68)
 6. Nadezda Psareva, Teoretyczne i praktyczne aspekty controllingu jako narzędzia zarządzania (s. 69-80)
 7. Konrad Szermanowicz, Implikacje funkcjonalne wdrożenia PSD 2 w Polsce. Podejście produktowe (s. 81-92)
 8. Viera Šukalová, Specyficzne problemy młodych i starszych osób w pracy (s. 93-100)

„Dylematy”, zeszyt 8, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2017

 1. Sergey Bai, Nataliya Dyeyeva, Bariery na drodze do umiędzynarodowienia zarządzania (s. 1-10)
 2. Pavel Ceniga, Globalizacja i międzynarodowe aspekty logistyki (s. 11-22)
 3. Yury Firsov, Zrównoważony rozwój rozwoju państwa na przykładzie Austrii i Szwajcarii (s. 23-36)
 4. Roman Lusawa, Interes prywatny czy dobro wspólne – dylemat polityki ekonomicznej (s. 37-53)
 5. Michał Pienias, NEET wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej (s. 55-71)
 6. Nadezda Psareva, Valeria W. Surkowa, Charakter i treść integracji pionowej oraz jej znaczenie w realizacji krajowej polityki gospodarczej (s. 73-79)
 7. Eugene Borushko, Charakterystyka pojęć, kategorii i mechanizmów stosowanych w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji (s. 81-92)
 8. Viera Šukalová, Socjalne aspekty zarządzania firmą transportową (s. 93-105)
 9. Tytus Kamiński, Zarządzanie własnym sukcesem (s. 107-119)

„Dylematy”, zeszyt 7, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2016

 1. Helena Striżko, Instytucjonalne fundamenty tworzenia i rozwoju potencjału pracy (s. 1-7)
 2. Maria Soroka, Znaczenie kompetencji kadry kierowniczej w organizacji (s. 9-20)
 3. Ludmiła Stemplewska, Gabriel Duch, Skuteczność zarządzania systemem doskonalenia jakości w FAURECII-FES (s. 21-32)
 4. Iwona Soczewka, Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczeń w gospodarstwach rolnych (s. 33-42)
 5. Olga Antipova, Charakterystyczne cechy zarządzania zasobami finansowymi i ocena skuteczności ich zastosowania w spółkach naftowych (s. 43-49)
 6. Rafał Tyszkiewicz, Znaczenie interakcji międzykulturowych w kształtowaniu organizacji wielokulturowej (s. 51-63)
 7. Anna Kochanowska, Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie Usług Taksówkowych (s. 65-79)

„Dylematy”, zeszyt 6, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2016

 1. Oleksandr Davydov, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw realnego sektora gospodarki (s. 1-14)
 2. Sviatlana Kuhan, Zarządzanie rozwojem konkurencyjności przedsiębiorstw na wszystkich etapach życia organizacji (s. 15-23)
 3. Andrzej Sajnaga, Kreatywność i innowacyjność w systemach zarządzania jakością na przykładzie firmy ASmet – lidera na polskim rynku elementów złącznych (s. 25-36)
 4. Roman Lusawa, Teoria lokalizacji w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego (s. 37-70)
 5. Galina Ciumacienko, Rozwój potencjału twórczego pracowników innowacyjnego przedsiębiorstwa (s. 71-83)
 6. Ludmiła Stemplewska, Skuteczność polityki zarządzania kapitałem ludzkim prowadzonej w przedsiębiorstwach sektora obronnego (s. 85-97)
 7. Marek Niewęgłowski, Piotr Karaś, Motywatory płacowe w praktyce na przykładzie państwowej jednostki organizacyjnej (s. 99-108)
 8. Marina Egorovna Anokhin, Zarządzanie wzrostem gospodarczym kompleksu rolniczo-przemysłowego Rosji (s. 109-120)
 9. Sylwia Chmielewska, Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę polską PN-EN-ISO 9001:2009 w przedsiębiorstwie Eden Springs (s. 121-135)

„Dylematy”, zeszyt 5, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2015

 1. Yury Firsov, Marketing inwestycyjny w przedsiębiorstwie
 2. Маrgarita Мelnik, System kontroli wewnętrznej jako czynnik w rozwoju rachunkowości zarządczej
 3. Natalya Chetyrboсk, Problemy i perspektywy rozwoju biznesu Białorusi w warunkach kształtowania się Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
 4. Nadezda Psareva, Аndrej Маlanov, Funkcje zarządzania projektami tworzenia centrów usług wspólnych
 5. Tytus Kamiński, Skuteczność etycznych decyzji w zarządzaniu organizacją
 6. Jacek Oleksiejuk, Społeczeństwo obywatelskie w polityce rozwoju lokalnego – 25 lat doświadczeń w Polsce
 7. Michał Pienias, Kształtowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w partiach politycznych za pomocą funkcji personalnej
 8. Marcin Bonisławski, Przestępczość nieletnich w Polsce w ostatnich latach

„Dylematy”, zeszyt 4, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2015

 1. Grażyna Ancyparowicz, Gotowość Polski do integracji ze strefą euro
 2. Marcin Pryciak, Zasada solidarności w praktyce. Rola i znaczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w procesie zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 3. Yury Pauliuchuk, Projektowanie wielkich społeczno-gospodarczych systemów
 4. Irina Firsova, Jakość usług jako warunek zrównoważonego rozwoju organizacji edukacyjnej
 5. Olga Mitichkina, Metody i techniki tworzenia kultury organizacyjnej wśród uczniów szkół średnich
 6. Janusz B. Berdowski, Dylematy zarządzania jakością a etyka zawodowa
 7. Maria Soroka, Organizacja rozwoju pracowników na przykładzie firmy INTERSPORT Polska S.A.
 8. Roman Lusawa, Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność gmin z perspektywy ekonomii szczęścia
 9. Evgeniy Borushko, Tworzenie koncepcji systemu zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym na Białorusi
 10. Yuliya Romanovskay, Motywacyjne czynniki kształtowania gospodarki nieformalnej w regionie Luhańskim
 11. Jacek Piszewski, Karta Narodów Zjednoczonych jako ramy dla rozwiązań instytucjonalnych
 12. Hieronim Kubera, Opakowanie determinantą (gwarancją) jakości zapakowanego produktu

„Dylematy”, zeszyt 3, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2014

 1. Oleksandr Davydov, Nowoczesne systemy zarządzania wartością spółek
 2. Grażyna Ancyparowicz, Procedura nadmiernego deficytu – szanse i wyzwania dla Polski
 3. Ludmiła Stemplewska, Zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sektora obronnego
 4. Chetyrbock Natalya Petrovna, Mały biznes i tendencje genderowe w Republice Białoruś – powiązania, problemy i perspektywy
 5. Łukasz Popławski, Maciej Głuch, Efektywność finansowania zadań sektora publicznego
 6. Michał Pienias, Zasadność zastosowania metody stress interview w procesie rekrutacji
 7. Zygmunt Niechoda, Normalizacja dla firmy i gospodarki
 8. Jacek Piszewski, Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem
 9. Edward Szczepanik, Zjawisko mobbingu w organizacjach
 10. Henryk Skorowski, Spór o prawa człowieka
 11. Augustyn Wajda, Podnoszenie poziomu wiedzy o organizacji i globalizacji niezbędnym warunkiem kształcenia współczesnego menedżera
 12. Yury Pauliuchuk, Anatoli Yarashevich, Do oceny efektywności projektów na etapie kształtowania się pomysłu

„Dylematy”, zeszyt 2, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2014

 1. Marek Jastrzębski, Neoliberalizm jako przyczyna współczesnego kryzysu gospodarczego. Próba uporządkowania krytyki
 2. Roman Lusawa, Wybrane koncepcje ekonomiczne powstałe w następstwie kryzysów – konsekwencje dla nauk o zarządzaniu
 3. Grażyna Ożarek, Bezpieczeństwo informacyjne w czasach kryzysu
 4. Tytus Kamiński, Skuteczność etycznego zarządzania organizacją
 5. Waldemar Szymański, Kryzys finansowy XXI wieku – nowe wyzwania dla polityki fiskalnej Unii Europejskiej
 6. Aleksander Żołnierski, Współpraca się opłaca, czyli kapitał społeczny w biznesie
 7. Joanna Łukaszyk, Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną
 8. Kamila Pawłowska, Podnoszenie kompetencji a funkcjonowanie na rynku pracy. Psychologiczne rozważania w odniesieniu do aktualnych dylematów w zakresie form zatrudnienia
 9. Leszek Borowiec, Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw gospodarki odpadami na przykładzie wybranych firm w latach 2009-2011

„Dylematy”, zeszyt 1, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2013

 1. Janusz B. Berdowski, Agnieszka Mężyńska, Dylematy kierownictwa w aspekcie wdrożenia wymagań dotyczących zintegrowanych systemów zarządzania opartych na normach ISO
 2. Edward Szczepanik, Przywództwo w kierowaniu i zarządzaniu organizacją;
 3. Joanna Lisek, Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 4. Waldemar Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w Unii Europejskiej
 5. Yury Pauliuchuk, Ludmila Srywkina, Modelowanie planowania operatywnego w budownictwie
 6. Chetyrbock Natalya Petrovna, Właściwości managementu w organizacjach małego biznesu Republiki Białoruś
 7. Roman Lusawa, Wpływ inwestycji gmin na stan gospodarek lokalnych, poziom życia i zadowolenia mieszkańców oraz budżety gmin województwa mazowieckiego

 

STUDIA I MATERIAŁY

„Studia i Materiały”, zeszyt 14, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2017

 1. Aleksandra Kalgina, Wpływ technologii informacyjnych na efektywność procesu edukacyjnego: problemy i rozwiązania (s. 1-11)
 2. Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Jędrzej Wieczorkowski, Wyzwania wobec przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania big data (s. 13-28)
 3. Alexander Chichurin, Równanie różniczkowe Chazy'ego trzeciego rzędu z dokładnymi rozwiązaniami wyrażonymi przez funkcję eliptyczne (s. 29-46)
 4. Krzysztof Kosmowski, Wykorzystanie algorytmu HBRT na potrzeby wykrywania transmisji w sieciach bezprzewodowych (s. 47-55)
 5. Józef Pawelec, Internet Kognitywny. Detekcja Śladowych Emisji w Szumie Gaussowskim (s. 57-61)
 6. Ludmila Pilipchuk, Andrey Pilipchuk, Modelowanie procesów estymacji przepływów w sieciach (s. 63-72)
 7. Valery Taranchuk, Zintegrowany kompleks komputerowy estymacji i adaptacji cyfrowych modeli geologicznych (s. 73-86)
 8. Joanna Łukaszyk, Konsekwencje udostępnienia oprogramowania bez regulacji prawno-autorskich (s. 87-94)

„Studia i Materiały”, zeszyt 13, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2017

 1. Krzysztof Kosmowski, Grzegorz Baranowski, Krzysztof Prawdzik, Perspektywy rozwoju bezprzewodowych sieci lokalnych 802.11xx (s. 1-11)
 2. Olesia Chaban, Oksana Boyko, Olena Basalkevych, Medyczne systemy informacyjne jako narzędzie zarządzania jakością w instytucjach medycznych (s. 13-22)
 3. Oleksandr Gladkey, Tetiana Mirzodaeva, Aglomeracje przemysłowe na Ukrainie, ich geneza, rozwój i badania społeczno-geograficzne (s. 23-40)
 4. Elena Ivanova, Wsparcie informacyjne satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach turystycznych (s. 41-50)
 5. Sergiy Kravtsov, System informacji marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym (s. 51-61)
 6. Victor Korzyuk, Sviatlana Naumavets, Inessa Kozlovskaja, Klasyczne rozwiązania równań typu hiperbolicznego (s. 63-75)
 7. Olga Siedlecka-Lamch, Zestawienie i porównanie automatów probabilistycznych i kwantowych (s. 77-83)

„Studia i Materiały”, zeszyt 12, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2016

 1. Nataliya Susol, Yuliya Matviyiv-Lozynska, Nadiya Dzhuryk, Dekompozycja technologii informacyjnych w systemie bezpieczeństwa żywności (s. 1-10)
 2. Andrii Roskladka, Nataliia Sagalakova, Ekspercki system prognozowania, kwantyfikacji i regulacji cen na produkt turystyczny (s. 11-25)
 3. Sviatlana Kuhan, Decyzje dotyczące zarządzania w systemach logistycznych (s. 27-36)
 4. Marcin Ziółkowski, Lidia Stępień, Marcin Ryszard Stępień, Wykorzystanie monotoniczności i różnowartościowości funkcji do rozwiązywania prostych równań i nierówności (s. 37-46)
 5. Valentina Ivanova, Reklama jako sposób na zmniejszenie zróżnicowania informacyjnego w branży turystycznej (s. 47-55)
 6. Nadia Mykhajlivna Khorunzhak, Vasyl Ivanovych Kondrytch, Kryteria i metody oceny poziomu dostosowania metody analizy ekonomicznej do wymagań zarządzania przedsiębiorstwem (s. 57-69)
 7. Iryna Dmytrivna Benko, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w przedsiębiorstwach handlowych (s. 71-82)

„Studia i Materiały”, zeszyt 11, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2016

 1. Andrzej Grosser,Języki specyfikacji w budowie oprogramowania dla metody elementów skończonych (s. 1-11)
 2. Grzegorz Michalski,Komputerowe symulacje procesów fizycznych z zastosowaniem heterogenicznych układów wielordzeniowych (s. 13-21)
 3. Rafał Błażejczyk,Iwona Dolińska, Mariusz Jakubowski, Antoni Masiukiewicz,Analiza sieci standardu 802.11 z wykorzystaniem symulatora NS-3 (s. 23-36)
 4. Józef Pawelec,Nowe częstotliwości dla Internetu. Cykliczny sensor okresowo wolnych pasm OFDM (s. 37-41)
 5. Olga Siedlecka-Lamch,Probabilistyczna analiza wykonań protokołów bezpieczeństwa (s. 43-51)
 6. Alexander Chichurin, Alena Shvychkina,Klasy rozwiązań analitycznych układu, opisujące dynamikę populacji plazmidów bakteryjnych z równymi stałymi pół-nasycenia i ich wizualizacja (s. 53-68)
 7. Valery Taranchuk, Michael Zhuravkov,Metody i narzędzia rozwoju interaktywnych materiałów dydaktycznych wykorzystujące nowoczesne technologie komputerowe (s. 69-83)

„Studia i Materiały”, zeszyt 10, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2015

 1. Marek J. Greniewski, Jak zapewnić poprawności działania programów komputerowych?
 2. Antoni Masiukiewicz, Usługi lokalizacyjne w systemach satelitarnych. Stan obecny i kierunki rozwoju
 3. Elena M. Ovsiyuk, Alexander V. Chichurin, Viktor M. Red’kov – Nonrelativistic vector particle in Coulomb field on the background of Lobachevsky geometry: analytical and numerical study, visualization
 4. Mykołaj Akułow, Tatjana Bitkowa – Zarządzanie zapasami firmy w warunkach zmieniającego się popytu: wyniki symulacji wieloagentowej
 5. Andriy Roskladka, Nataliia Sagalakova – Innovative approaches to the researching of variability of the tourism industry indicators
 6. Nestor Shpak, Tamara Kyrylych – Optimization model for innovative development of marketing activity of venture enterprises
 7. Witold Rakowski – Struktura i natężenie zgonów według płci i wieku w Polsce w latach 1950-2012

„Studia i Materiały”, zeszyt 9, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2015

 1. Marek Witczak, Algorytm generacji obrazów w czasie rzeczywistym dla modelu lotniska złożonego z punktów świetlnych
 2. Józef Pawelec, Symulacja wolnych kanałów wyszukiwania dla sieci kognitywnych poprzez metodę akumulacji
 3. Antoni Masiukiewicz, Symulatory sieci LAN i WAN
 4. Alexander V. Chichurin, Elena M. Ovsiyuk, Viktor M. Red’kov, Cząstka Diraca-Kählera w przestrzeni sferycznej Riemanna: badania analityczne i numeryczne, wizualizacja
 5. Victor Korzyuk, Sviatlana Naumavets, Inessa Kozlovskaja, Klasyczne rozwiązania w teorii równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych
 6. Pavel Sevastsyanau, Ludmila Dymova, Opracowanie metodyki wielokryterialnej oceny jakości kontraktów komercyjnych w przypadku antagonistycznych kryteriów

„Studia i Materiały”, zeszyt 8, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2014

 1. Piotr Wąsiewicz, Implementacje próbnego kursu online
 2. Marek Witczak, Przekształcenia matematyczne dla komputerowej generacji obrazu w czasie rzeczywistym
 3. Aliaksandr Chychuryn, Galina Stepaniuk, Metoda komputerowa konstrukcji rozwiązania ogólnego równania różniczkowego liniowego trzeciego rzędu
 4. Liudmila Dymava, Pavel Sevastsyanau, Wielokryterialna ocena jakości produkcji
 5. Józef Pawelec, Krystian Grzesiak, Analiza spektralna II rzędu – algorytm FAM
 6. Oleg Tikhonenko, Wyznaczenie rozkładu objętości sumarycznej w jednoliniowym systemie kolejkowym z priorytetem bezwzględnym
 7. Sultan Kurbanowicz Ramazanow, Ludmiła Stemplewska, Analiza, modelowanie oraz prognozowanie stanu i rozwoju kryzysowej sytuacji socjalno-politycznej: pewne rozważania wstępne
 8. Joanna Łukaszyk, Licencja jako efektywna forma ochrony własności intelektualnej rozwiązań IT
 9. Viktor Orlov, Siergiej Iwanow, Analityczne przybliżone rozwiązanie równania nieliniowego różniczkowego drugiego rzędu w dziedzinie zespolonej
 10. Vladimir Adamovich Golovko, Aliaksandr Aliaksandrovich Kroshchanka, Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do ekstrakcji semantycznie znaczących znaków

„Studia i Materiały”, zeszyt 7, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2014

 1. Liudmila Dymava, Pavel Sevastsyanau, Porównanie metod agregacji kryteriów lokalnych podczas optymalizacji oraz podejmowania decyzji
 2. Anna Tikhonenko-Kędziak, Uogólnienie metody TOPSIS w warunkach niepewności rozmytej
 3. Aleksandr Chichurin, Komputerowa metoda znalezienia rozwiązania ogólnego dla nieliniowego równania różniczkowego czwartego rzędu
 4. Krzysztof Wojnarowski, Algorytmy genetyczne. Budowa wielomianowej funkcji modelu regresyjnego za pomocą algorytmu genetycznego i analiza statystyczna otrzymanych wyników w zależności od kształtu funkcji oceny
 5. Marek Witczak, Modelowanie struktur 2D i 3D a ich odwzorowywanie w czasie rzeczywistym
 6. Przemysław Bereziński, Józef Pawelec, Rafał Piotrowski, Detekcja anomalii w sieciach IP z wykorzystaniem parametrycznych entropii
 7. Andrzej Grosser, Budowa analizatorów języków specyfikacji z wykorzystaniem wyrażeń parsujących
 8. Krzysztof Słota, Zalecenia poaudytowe a rzeczywistość

„Studia i Materiały”, zeszyt 6, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2013

 1. J. Pawelec, M. Suchański, K. Kosmowski, T. Szymczyk, The OSA-MIMO Technologies for Future Communication and Information Systems
 2. Liudmila Dymawa, The problems of portfolio selection and a new approach to their solution
 3. Marek J. Greniewski, From relatively isolated system to object approach – the story of system development & modeling tools
 4. Oleg Tikhonenko, Anna Tikhonenko-Kędziak, Determination of loss characteristicsfor queueing systems with bounded buffer space
 5. Pavel Sevastsyanau, Ocena jakości życia za pomocą syntezy metod teorii zbiorów rozmytych oraz metody analizy hierarchii T. Saaty’ego
 6. Szymon Mitkow, Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w ocenie i wyborze operatora logistycznego
 7. Aliaksandr Chychuryn, Viktor Red’kov, Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration

„Studia i Materiały”, zeszyt 5, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2013

 1. Yuriy Povstenko, Numerical aspects of mathematical modeling of crystal imperfection
 2. Mariusz Kubanek, Dorota Smorawa, Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa przy weryfikacji tożsamości na podstawie asymetrii twarzy
 3. Paweł Róg, Problemy wspomagania podejmowania decyzji wielokryterialnych w warunkach niepewności typu rozmytego
 4. Czesław Bracha, Wnioskowanie statystyczne na podstawie prób nieprostych i jego zastosowanie w zarządzaniu
 5. Anna Tikhonenko-Kędziak, Przedziałowe rozszerzenie metody TOPSIS
 6. Józef J. Pawelec, Wykrywanie zdarzeń nielosowych w ruchu internetowym metodami entropii

„Studia i Materiały”, zeszyt 4, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2012

 1. Edward Szczepanik, Zarządzanie ryzykiem jako czynnik strategii organizacji
 2. Marek Jastrzębski, Współczesny kryzys gospodarczy jako koniec i początek dla etyki biznesu
 3. Mariola Mamcarczyk, Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku – wizja czy rzeczywistość?
 4. Joanna Łukaszyk, Zapis windykacyjny w obrocie gospodarczym – aspekty praktyczne
 5. Cezary Tomasz Szyjko, Rola prawa międzynarodowego w zarządzaniu kryzysowym
 6. Aliaksandr Chychuryn, Zastosowanie programu komputerowego Mathematica do badań liczbowych i wizualizacji ograniczonego problemu Newtona czternastu ciał z niepełną symetrią
 7. Marek Witczak, Aspekty odwzorowania terenu dla potrzeb symulacji komputerowej

„Studia i Materiały”, zeszyt 3, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2012

 1. Danuta Janicka, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
 2. Ks. Zbigniew Sajewski, Teologiczne uzasadnienie postulatu ograniczenia chciwości – jednej z głównych przyczyn zjawisk kryzysowych
 3. Marek Garbicz, Czy mamy szansę na szybkie wyjście z kryzysu?
 4. Marek Jastrzębski, Chciwość jako jedna z przyczyn współczesnego kryzysu gospodarczego. Rozważania z zakresu etyki biznesu
 5. Roman Lusawa, „Caritas in veritate” – encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie – 29 czerwca 2009 – głos Kościoła katolickiego w obliczu kryzysu ekonomicznego
 6. Stanisław Łobejko, Globalizacja a współczesny kryzys finansowy

„Studia i Materiały”, zeszyt 2, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2011

 1. Marek Greniewski, Innowacje przełamujące dotychczasowy trend rozwojowy technologii oraz organizacji
 2. Aliaksandr Chychuryn, Program Mathematica – zastosowanie w badaniach i edukacji
 3. Marek Jastrzębski, Moralne implikacje interwencjonizmu państwowego. Rozważania w kontekście współczesnego kryzysu gospodarczego
 4. Bartosz Wachnik, Ocena ekonomiczna wdrożenia systemu ERP
 5. Rafał Frąk, Zastosowanie komputerowych modeli prognostycznych w zarządzaniu gospodarką przestrzenną na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego w Bieszczadach
 6. Jacek Piszewski, Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
 7. Zofia Chełstowska, O filozofii, psychologii i socjologii informatyki i zarządzania
 8. Krzysztof Tenerowicz, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Polska. Trzy modele funkcjonowania, zarządzania i finansowania mediów publicznych

„Studia i Materiały”, zeszyt 1, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2011

 1. Jerzy Isajew, Prosty model ewolucji organizacji przy wykorzystaniu jednorodnego łańcucha Markowa
 2. Józef Pawelec, Wysokopojemne sieci bezprzewodowe z dywersyfikacją przestrzenną MIMO
 3. Marek J. Greniewski, Wymagania na silnik standardowego systemu MRP II - zapisane w notacji Z
 4. Ernest Aksen, Alexander Chychuryn, Znalezienie dokładnych rozwiązań oraz ich wizualizacja za pomocą systemów matematyki komputerowej w modelach matematycznych kontroli inflacji z zależnościami potęgowymi
 5. Yuriy Povstenko, Metoda kolokacji rozwiązywania równań różniczkowych typu parabolicznego
 6. Marek Jastrzębski, Z historii etyki biznesu: zagadnienie początku i przyczyny
 7. Jan K. Kazimirski, Poszukiwanie minimum globalnego metodą dyfuzyjną Monte Carlo (DMC)
 8. Jacek Piszewski, Kontrola fuzji i przejęć w Unii Europejskiej w praktyce