Nowości wydawnicze

2019

 1. Łapko A., Logistyka dystrybucji. Trendy, wyzwania, przykłady, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2019.

2018

 1. Budzyński W., PR public relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Wydaw. Poltext, Warszawa 2018.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 3. Król T., Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach, Wydaw. Helion, Gliwice 2018.
 4. Olsen D., Metoda Lean product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej do klientów, Wydaw. Helion, Gliwice 2018.
 5. Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim. Stan prawny maj 2018, C. H. Beck, Warszawa 2018.
 6. Rutkowski C., Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.

2017

 1. Andrzejewska-Czernek I., Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk 2017.
 2. Bajdor P., Logistyka dystrybucji. Według nowej podstawy programowej. Praca zbiorowa, Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2017.
 3. Bąkowski T., Prawo gospodarcze publiczne, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2017.
 4. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2017.
 5. Drejewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Wydaw. Helion, Gliwice 2017.
 6. Ekonomika przedsiębiorstw. Praca zbiorowa, red. J. Engelhardt, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2017.
 7. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2017.
 8. Gos W., ABC sprawozdań finansowych, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2017.
 9. Grodzki L., Prawo karne, C. H. Beck, Warszawa 2017.
 10. Haski K., Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów, Wydaw. Sigma, Skierniewice 2017.
 11. Januszkiewicz K., Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 12. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2017.
 13. Korzeniowski L., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wydaw. Difin, Warszawa 2017.
 14. Kotler P., Marketing 4.0. Era cyfrowa, Wydaw. MT Biznes, Warszawa 2017.
 15. Kozyra B., Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, czyi Nie taki diabeł straszny, Wydaw. MT Biznes, Warszawa 2017.
 16. Koźmiński A., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wydaw. Poltext, Warszawa 2017.
 17. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2017.
 18. Kubacki R., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Leksykon, Oficyna Wydaw. Unimex, Wrocław 2017.
 19. New quality of management, red. E. Skrzypek, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2017.
 20. Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji. Monografia, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
 21. Nowa jakość zarządzania. Monografia, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
 22. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 23. Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki, red. P. Szypa, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2017.
 24. Regel W., 50 ważnych algorytmów i metod matematycznych z przykładami, Wydaw. Bila, Rzeszów 2017.
 25. Sałdyka P., Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania, Oficyna Wydaw. Unimex, Wrocław 2017.
 26. Szołtysek J., Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Poznań 2017.
 27. Zubrzycki J., Leksykon VAT. Tom 1-2, Oficyna Wydaw. Unimex, Wrocław 2017.
 28. Zych A., Szef w relacji z zespołem. Jak proces grupowy wpływa na psychologię teamu, Onepress Grupa Szkoleniowa Kontrakt OSH, Warszawa 2017.

2016

 1. Adamiak B., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Bieranowski A., Prawo cywilne. Zarys wykładu, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Sopot 2016.
 4. Daniłoś M., Video marketing. Nie tylko na You Tube, Wydaw. Helion, Gliwice 2016.
 5. Dudkiewicz B., Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa, Wydaw CeDeWu, Warszawa 2016.
 6. Dujanowicz K., Superwizja w coachingu, Wydaw. Słowa i myśli, Lublin 2016.
 7. Fisher R., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2016.
 8. Florek L., Prawo pracy, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 9. Gomułowicz A., Podatki i prawo podatkowe, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 10. Jedrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 11. Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Wydaw. Nieoczywiste, Warszawa 2016.
 12. Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 13. Liszcz T., Prawo pracy, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 14. Maciariello J., Rok coachingu z Peterem Druckerem. 52 lekcje skutecznego przywództwa, Wydaw. MT Biznes, Warszawa 2016.
 15. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 16. Marek A., Prawo karne, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 17. Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 18. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydaw. Key Text, Warszawa 2016.
 19. Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne z kazusami, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 20. Prawo gospodarcze i handlowe, red. W. Katner, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 21. Prawo gospodarcze. Kompendium, red. J. Olszewski, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 22. Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 23. Wawrzyniec R., Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 24. Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Wydaw. Difin, Warszawa 2016.

2015

 1. „Mazowieckie Studia Regionalne”, nr 16, MBPR, Warszawa 2015.
 2. Skrzypek E., Jakość w zarządzaniu organizacją, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 3. Skrzypek E., Quality and risk in conditions of changing business environment, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 4. Skrzypek E., Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 5. Skrzypek E., Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 6. Борушко Е. П., Использование механизмов государственно – частного партнерства в инновационной сфере, промышленности и секторе МСП (на примере Беларуси), Право и экономика, Минск 2015.

2014

 1. Frydrychowicz W., Informatyka i technika w dobie XXI wieku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2014.
 2. Pryciak M., Służba cywilna w państwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2014.
 3. Lis M., Tworzenie stron www: praktyczny kurs, Helion, 2014.
 4. Skrzypek A., Knowlege innovation and quality as factors of the success In the New economy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 5. Skrzypek E., Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Uniwersytet Marii-Curii Skłodowskiej, Lublin 2014.
 6. Skrzypek E., Wpływ wiedzy na sukces organizacji, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 7. Skrzypek E., Zasoby ludzkie a sukces organizacji w nowej gospodarce, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 2014.

2013

 1. deJonge A., Dutson P., Jquery, jquery UI oraz jquey mobile: receptury, Helion, cop. 2013.
 2. Gąsiorowska E., Kształtowanie wartości przedsiębiorstw i regionów – prognozy, szanse, zagrożenie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2013.
 3. Klajbor T., Koszałka J., Poradnik dla przedsiębiorców – praktyczny transfer technologii w firmach, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2013.
 4. Komercjalizacja wyników badań naukowych: praktyczny poradnik dla naukowców, red., S. Łobejko, A. Sosnowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2013.
 5. Krugman P., Economics, Freeman WH, 2013.
 6. Misner S., Microsoft SQL server 2012 reporting services, t. 1, APN Promise, 2013.
 7. Misner S., Microsoft SQL server 2012 reporting services, t. 2, APN Promise, 2013.
 8. Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, red. S. Łobejko, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2013.
 9. Turkington D. A., Generalized vectorization, cross-products and matrix calculus, Cambridge University Press, 2013.

2012

 1. Martin V. L., Hurn S., Harris D., Econometric Modelling with Time Series, Cambridge University Press, 2012.
 2. Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
 3. Thomas O., Ward P., Taylor B., Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server, 2012.
 4. Verbeek M., A Guide to modern econometrics, wyd. 4, John Wiley & Sons, 2012.